Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Kupiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni (62-513 Krzymów), przy ul. Kupieckiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176445, o kapitale zakładowym 11.386.000,00 złotych, posiadającą nr NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510


Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się pod numerem telefonu +48 63 241 37 37, wew: 708 lub wysyłając wiadomość na adres e‑mail rodo@kupiec.plObowiązek informacyjny realizowany względem osób, które złożyły aplikację do skrzynki na portierni zakładu w Paprotni

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji - w zakresie danych dobrowolnie przez Ciebie podanych w treści Twojej aplikacji, CV lub innego dokumentu złożonego w celu ubiegania się o pracę - art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z art. 22¹ᵇ § 1 kodeksu pracy;
 3. dla celów przyszłych rekrutacji - tylko jeżeli wyraziłeś na to stosowną zgodę w treści swojej aplikacji - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Kupiec, którymi są obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z ubieganiem się przez Ciebie o pracę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec jest możliwe co do zasady w dwóch przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez Kupiec Twoich danych głównie podmiotom zajmującym się przeprowadzaniem badań z zakresu medycyny pracy;
 2. gdy Kupiec sp. z .o.o. korzysta usług lub rozwiązań dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. w zakresie obsługi poczty elektronicznej ) – Kupiec w takich sytuacjach musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą – takie przetwarzanie danych zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, która zabezpiecza ujawnienie Twoich danych.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy:

 1. do chwili zakończenia procesu rekrutacji - w sytuacji, gdy nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 2. przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział - dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji;
 3. przez okres 3 lat liczonych od momentu złożenia przez Ciebie aplikacji - dla celów ewentualnej przyszłej rekrutacji (jedynie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody).

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono tych z Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Cofnięcie tej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego było dokonywane przed jego cofnięciem. Nie wpłynie ono również w żadnym stopniu na sposób traktowania Cię przez Kupiec w toku realizowanej rekrutacji, zwłaszcza zaś nie będzie nigdy przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy Kupiec jest uprawniony od osoby ubiegającej się o zatrudnienie do żądania podania następujących danych osobowych:

 • Twojego imienia albo imion i nazwiska,
 • Twojej daty urodzenia,
 • Twoich danych kontaktowych.

Dodatkowo, w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy, o którą się ubiegasz w Kupiec możemy zażądać także następujących danych osobowych:

 • informacji o Twoim wykształceniu,
 • informacji o Twoich kwalifikacjach zawodowych,
 • informacji na temat przebiegu Twojego dotychczasowego zatrudnienia.

Masz prawo odmówić Kupiec udostępnienia powyższych danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to udział w procesie rekrutacji będzie niemożliwy.
Podawanie jakichkolwiek innych danych osobowych niż te wymienione powyżej jest w pełni dobrowolne i może odbywać się tylko wtedy, gdy dobrowolnie wyrazisz na to zgodę. Przyjmujemy, że jeśli z własnej woli ujawniasz nam inne, niż wskazane powyżej dane osobowe, np. wpisując je na składanym do Kupiec CV, to stanowi to z Twojej strony wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie Twoich danych przez Kupiec.
W pewnych szczególnych sytuacjach Kupiec może zwrócić się do Ciebie z prośbą o udostępnienie dodatkowych danych osobowych i jednoczesne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Brak udzielenia przez Ciebie w takiej sytuacji zgody, o którą poprosi Kupiec jak i wycofanie tej zgody w przypadku jej wcześniejszego udzielenia nigdy nie będą stanowić podstawy do niekorzystnego traktowania Ciebie jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym w szczególności nigdy nie będą przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia.
Pamiętaj, aby nigdy dobrowolnie nie udostępniać Kupiec jakichkolwiek Twoich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa mających związek z Twoją osobą. Kupiec nie jest zainteresowany pozyskiwaniem na Twój temat takich informacji i nigdy nie będzie ich przetwarzał.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem kandydatów do pracy, którzy wysłali aplikację za pomocą poczty elektronicznej

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji - w zakresie danych dobrowolnie przez Ciebie podanych w treści Twojej aplikacji, CV lub innego dokumentu złożonego w celu ubiegania się o pracę - art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z art. 22¹ᵇ § 1 kodeksu pracy;
 3. dla celów przyszłych rekrutacji - tylko jeżeli wyraziłeś na to stosowną zgodę w treści swojej aplikacji - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Kupiec, którymi są obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z ubieganiem się przez Ciebie o pracę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec jest możliwe co do zasady w dwóch przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez Kupiec Twoich danych głównie podmiotom zajmującym się przeprowadzaniem badań z zakresu medycyny pracy;
 2. gdy Kupiec korzysta usług lub rozwiązań dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. poczty elektronicznej). Kupiec w takich sytuacjach musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą. Takie działanie jest zgodne z RODO i zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, która zabezpiecza Twoje dane.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różne okresy czasu. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. Możemy wśród nich wskazać następujące okresy:

 1. do chwili zakończenia procesu rekrutacji - w sytuacji, gdy nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 2. dane mające wpływ na rezultat Twojej rekurutacji - przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział - dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji;
 3. dane, co do których wyraziłeś dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie - przez okres 3 lat liczonych od momentu złożenia przez Ciebie aplikacji - dla celów ewentualnej przyszłej rekrutacji.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.
Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono tych z Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Cofnięcie tej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego było dokonywane przed jego cofnięciem. Nie wpłynie ono również w żadnym stopniu na sposób traktowania Cię przez Kupiec w toku realizowanej rekrutacji, zwłaszcza zaś nie będzie nigdy przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy Kupiec jest uprawniony od osoby ubiegającej się o zatrudnienie do żądania podania następujących danych osobowych:

 • Twojego imienia albo imion i nazwiska,
 • Twojej daty urodzenia,
 • Twoich danych kontaktowych.

Dodatkowo, w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy, o którą się ubiegasz w Kupiec możemy zażądać także następujących danych osobowych:

 • informacji o Twoim wykształceniu,
 • informacji o Twoich kwalifikacjach zawodowych,
 • informacji na temat przebiegu Twojego dotychczasowego zatrudnienia.

Masz prawo odmówić Kupiec udostępnienia powyższych danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to udział w procesie rekrutacji będzie niemożliwy.
Podawanie jakichkolwiek innych danych osobowych niż te wymienione powyżej jest w pełni dobrowolne i może odbywać się tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Przyjmujemy, że jeśli z własnej woli ujawniasz Kupiec inne, niż wskazane powyżej dane osobowe, np. wpisując je na przesłanym do Kupiec CV, to stanowi to z Twojej strony wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kupiec.
W pewnych szczególnych sytuacjach Kupiec może zwrócić się do Ciebie z prośbą o udostępnienie dodatkowych danych osobowych i jednoczesne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
Brak udzielenia Kupiec zgody na przetwarzanie Twoich dodatkowych danych osobowych jak i wycofanie tej zgody w przypadku jej wcześniejszego udzielenia nigdy nie będą stanowić podstawy do niekorzystnego traktowania Ciebie jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym w szczególności nigdy nie będą przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia.
Pamiętaj, aby nigdy dobrowolnie nie udostępniać Kupiec jakichkolwiek Twoich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa mających związek z Twoją osobą. Kupiec nie jest zainteresowany pozyskiwaniem na Twój temat takich informacji i nigdy nie będzie ich przetwarzał.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem kandydatów do pracy, którzy wysłali aplikację za pomocą platform obsługiwanych przez system eRecruiter

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji - w zakresie danych dobrowolnie przez Ciebie podanych w treści Twojej aplikacji, CV lub innego dokumentu złożonego w celu ubiegania się o pracę - art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z art. 22¹ᵇ § 1 kodeksu pracy;
 3. dla celów przyszłych rekrutacji - tylko jeżeli wyraziłeś na to stosowną zgodę w treści swojej aplikacji - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Kupiec, którymi są obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z ubieganiem się przez Ciebie o pracę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec jest możliwe co do zasady w dwóch przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez Kupiec Twoich danych głównie podmiotom zajmującym się przeprowadzaniem badań z zakresu medycyny pracy;
 2. gdy Kupiec sp. z .o.o. korzysta usług lub rozwiązań dostarczanych przez zewnętrznych dostawców - w tym przypadku firm Microsoft (w zakresie obsługi poczty elektronicznej) i eRecruitment Solutions sp. z o.o. (dostawca platformy eRecruiter) – Kupiec w takich sytuacjach musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą – takie przetwarzanie danych zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, która zabezpiecza ujawnienie Twoich danych.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest konieczne i uzasadnione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy:

 1. do chwili zakończenia procesu rekrutacji - w sytuacji, gdy nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 2. przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział - dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji;
 3. przez okres 3 lat liczonych od momentu złożenia przez Ciebie aplikacji - dla celów ewentualnej przyszłej rekrutacji (jedynie w przypadku wyrażenia przez Ciebie wyraźnej zgody).

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.
Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono tych z Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Cofnięcie tej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego było dokonywane przed jego cofnięciem. Nie wpłynie ono również w żadnym stopniu na sposób traktowania Cię przez Kupiec w toku realizowanej rekrutacji, zwłaszcza zaś nie będzie nigdy przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy Kupiec jest uprawniony od osoby ubiegającej się o zatrudnienie do żądania podania następujących danych osobowych:

 • Twojego imienia albo imion i nazwiska,
 • Twojej daty urodzenia,
 • Twoich danych kontaktowych.

Dodatkowo, w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy, o którą się ubiegasz w Kupiec możemy zażądać także następujących danych osobowych:

 • informacji o Twoim wykształceniu,
 • informacji o Twoich kwalifikacjach zawodowych,
 • informacji na temat przebiegu Twojego dotychczasowego zatrudnienia.

Masz prawo odmówić Kupiec udostępnienia powyższych danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to udział w procesie rekrutacji będzie niemożliwy.
Podawanie jakichkolwiek innych danych osobowych niż te wymienione powyżej jest w pełni dobrowolne i może odbywać się tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Przyjmujemy, że jeśli z własnej woli ujawniasz Kupiec inne, niż wskazane powyżej dane osobowe, np. wpisując je na przesłanym do Kupiec CV, to stanowi to z Twojej strony wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kupiec.
W pewnych szczególnych sytuacjach Kupiec może zwrócić się do Ciebie z prośbą o udostępnienie dodatkowych danych osobowych i jednoczesne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
Brak udzielenia Kupiec zgody na przetwarzanie Twoich dodatkowych danych osobowych jak i wycofanie tej zgody w przypadku jej wcześniejszego udzielenia nigdy nie będą stanowić podstawy do niekorzystnego traktowania Ciebie jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym w szczególności nigdy nie będą przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia.
Pamiętaj, aby nigdy dobrowolnie nie udostępniać Kupiec jakichkolwiek Twoich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa mających związek z Twoją osobą. Kupiec nie jest zainteresowany pozyskiwaniem na Twój temat takich informacji i nigdy nie będzie ich przetwarzał.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem potencjalnych kandydatów do pracy, zamieszczany na zwykłych ogłoszeniach o pracę

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

 1. ubieganie się przez Ciebie o zatrudnienie w Kupiec – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy kodeksu pracy;
 2. realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów Kupiec, którymi są obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoimi staraniami o zatrudnienie w Kupiec – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W przypadku przesłania aplikacji o pracę w formie papierowej, Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim.
W przypadku przesłania aplikacji o pracę w formie elektronicznej Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec w praktyce zachodzi gdy Kupiec korzysta z własnych rozwiązań informatycznych, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. poczty elektronicznej). Kupiec w takich sytuacjach musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą – takie przetwarzanie danych zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, która zabezpiecza ujawnienie Twoich danych.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest niezbędne i uzasadnione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy:

 1. do chwili zakończenia procesu rekrutacji - w sytuacji, gdy nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 2. przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział - dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji;
 3. przez okres 3 lat liczonych od momentu złożenia przez Ciebie aplikacji - dla celów ewentualnej przyszłej rekrutacji (jedynie w przypadku wyrażenia przez Ciebie wyraźnej zgody).

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.
Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono tych z Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Cofnięcie tej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego było dokonywane przed jego cofnięciem. Nie wpłynie ono również w żadnym stopniu na sposób traktowanie Cię przez Kupiec w toku realizowanej rekrutacji, zwłaszcza zaś nie będzie nigdy przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy Kupiec jest uprawniony od osoby ubiegającej się o zatrudnienie do żądania podania następujących danych osobowych:

 • Twojego imienia albo imion i nazwiska,
 • Twojej daty urodzenia,
 • Twoich danych kontaktowych.

Dodatkowo, w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy, o którą się ubiegasz w Kupiec możemy zażądać także następujących danych osobowych:

 • informacji o Twoim wykształceniu,
 • informacji o Twoich kwalifikacjach zawodowych,
 • informacji na temat przebiegu Twojego dotychczasowego zatrudnienia.

Masz prawo odmówić Kupiec udostępnienia powyższych danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to udział w procesie rekrutacji będzie niemożliwy.
Podawanie jakichkolwiek innych danych osobowych niż te wymienione powyżej jest w pełni dobrowolne i może odbywać się tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Przyjmujemy, że jeśli z własnej woli ujawniasz Kupiec inne, niż wskazane powyżej dane osobowe, np. wpisując je na przesłanym do Kupiec CV, to stanowi to z Twojej strony wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kupiec.
W pewnych szczególnych sytuacjach Kupiec może zwrócić się do Ciebie z prośbą o udostępnienie dodatkowych danych osobowych i jednoczesne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
Brak udzielenia Kupiec zgody na przetwarzanie Twoich dodatkowych danych osobowych jak i wycofanie tej zgody w przypadku jej wcześniejszego udzielenia nigdy nie będą stanowić podstawy do niekorzystnego traktowania Ciebie jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym w szczególności nigdy nie będą przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia.
Pamiętaj, aby nigdy dobrowolnie nie udostępniać Kupiec jakichkolwiek Twoich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa mających związek z Twoją osobą. Kupiec nie jest zainteresowany pozyskiwaniem na Twój temat takich informacji i nigdy nie będzie ich przetwarzał.
ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z działalnością na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania osób, które zwracają się do Kupiec z prośbą o udzielenie szeroko rozumianej pomocy – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kupiec polegający na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość - art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 2. organizowania szeroko pojętej działalności na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym działalności charytatywnej obejmującej niesienie pomocy materialnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kupca - art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w przypadku danych szczególnej kategorii;
 3. wypełnienia przez Kupiec obowiązków prawnych, które ciążą na spółce w związku z prowadzeniem działalności na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w tym w szczególności usług transportowych), oraz podmioty, którym Kupiec powierzył przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.
JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różne okresy czasu. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. Możemy wśród nich wskazać następujące okresy:

 1. przez okres 6 lat od dnia zwrócenia się przez Ciebie do Kupiec z prośba o udzielenie pomocy - dotyczy to danych dobrowolnie ujawnionych przez Ciebie w treści wiadomości kierowanej do Kupiec;
 2. przez okres 6 lat od dnia podjęcia przez Kupiec pierwszej czynności na Twoją rzecz, realizowanej w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, Kupiec nie będzie mogła świadczyć na Twoją rzecz pomocy zgodnie z Twoją prośbą skierowaną do Kupiec.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem osób kontaktujących się Kupiec za pośrednictwem poczty elektronicznej

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania osób, które zwracają się do Kupiec z prośbą o udzielenie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec w praktyce zachodzi gdy Kupiec korzysta z własnych rozwiązań informatycznych, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. poczty elektronicznej). W takich przypadkach Kupiec musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę Kupiec odbywa się zawsze na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, której postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
W niektórych przypadkach odbiorcami Twoich danych osobowych będą również kancelarie adwokackie i radcowskie świadczące usługi prawne na rzecz Kupiec.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat od dnia wysłania przez Ciebie tej wiadomości na skurznkę należącą do Kupiec.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, Kupiec nie będzie mógł udzielić odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. W praktyce jest to niemal niemożliwe, ponieważ aby wysłać wiadomość e-mail musisz skorzystać ze skrzynki nadawczej. Kupiec traktuje każdy adres e-mail jako daną osobową.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem potencjalnych kontrahentów, podwykonawców, klientów Kupiec oraz ich personelu

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

1.     prowadzenia procesu negocjacyjnego pomiędzy Tobą a Kupiec, który może zakończyć się nawiązaniem współpracy gospodarczej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2.     prowadzenia procesu negocjacyjnego pomiędzy reprezentowanym przez Ciebie podmiotem a Kupiec, który może zakończyć się nawiązaniem współpracy gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.     realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów Kupiec - art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

1.     obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z prowadzonymi negocjacjami;

2.     gromadzenie i przetwarzanie danych potencjalnych kontrahentów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec w praktyce zachodzi gdy Kupiec korzysta z własnych rozwiązań informatycznych, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. poczty elektronicznej). W takich przypadkach Kupiec musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę Kupiec odbywa się zawsze na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, której postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
W niektórych przypadkach odbiorcami Twoich danych osobowych będą również kancelarie adwokackie i radcowskie świadczące usługi prawne na rzecz Kupiec.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także czy Twoje dane będą odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane przez 6 lat od dnia zakończenia procesu negocjacji, w którym brałeś udział - są to dane zawarte m.in. w korespondencji lub utrwalone w trakcie prowadzonych rozmów, które mogą zostać przez Kupiec wykorzystane w celach wskazanych powyżej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, Kupiec nie będzie mógł prowadzić z Twoim udziałem negocjacji zmierzających do rozpoczęcia współpracy. W niektórych sytuacjach w ogóle nie podajesz samodzielnie Kupiec swoich danych osobowych, ponieważ zostały one nam już udostępnione - o czym pisaliśmy wyżej.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem kontrahentów, podwykonawców i klientów Kupiec oraz ich personelu

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

1.     wykonanie umowy, której jesteś stroną z Kupiec – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.     wykonanie umowy, której stroną jest podmiot z Tobą powiązany, który reprezentujesz - najczęściej Twój pracodawca lub kontrahent - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3.     wykonanie ciążących na Kupiec obowiązków prawnych powstałych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.     realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów Kupiec - art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

a)       rozpatrywanie reklamacji;

b)       obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaną umową;

c)       gromadzenie i analizowanie danych statystycznych.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec w praktyce zachodzi gdy Kupiec korzysta z własnych rozwiązań informatycznych, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. poczty elektronicznej). W takich przypadkach Kupiec musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę Kupiec odbywa się zawsze na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, której postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
W niektórych przypadkach odbiorcami Twoich danych osobowych będą również kancelarie adwokackie i radcowskie świadczące usługi prawne na rzecz Kupiec.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także czy Twoje dane będą odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy:

1.     2 lata od wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupiec a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem - są to dane dotyczące zawarcia i wykonania umowy;

2.     2 lata od wymagalności roszczeń, o których mowa w art. 751 pkt. 1 kodeksu cywilnego, powstałych w związku z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Kupiec a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem - są to dane dotyczące zawarcia i wykonywania umowy;

3.     3 lata od dnia wymagalności roszczeń innych, niż wymienione powyżej, a powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy pomiędzy Kupiec a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem - są to dane dotyczące zawarcia i wykonywania umowy;

4.     6 lat od dnia wymagalności innych, niż wymienione powyżej roszczeń powstałych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem - są to dane dotyczące zawarcia i wykonania umowy, w tym dane związane z wnoszonymi przez Ciebie reklamacjami;

5.     5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązań podatkowych powstałych w związku z umową zawartą między Kupiec a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem - są to dane wymagane przez przepisy prawa podatkowego.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, Kupiec nie będzie mógł przystąpić wykonania wiążącej Cię z nim umowy. W niektórych sytuacjach w ogóle nie podajesz samodzielnie Kupiec danych osobowych, ponieważ zostały one nam już udostępnione - o czym pisaliśmy wyżej.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

1.     wykonanie umowy, której stroną jest podmiot w jakiś sposób powiązany z reprezentowaną przez Ciebie instytucją, która go np. nadzoruje - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2.     wykonanie ciążących na Kupiec obowiązków prawnych powstałych w związku z prowadzoną przez Kupiec działalnością i związanymi z nią wydarzeniami - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.     realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów Kupiec - art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

a)       obsługa, dochodzenie i obrona przed roszczeniami publicznoprawnymi mogącymi powstać w związku z prowadzoną przez Kupiec działalnością;

b)       gromadzenie i analizowanie danych statystycznych.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez Kupiec w praktyce zachodzi gdy Kupiec korzysta z własnych rozwiązań informatycznych, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (np. poczty elektronicznej). W takich przypadkach Kupiec musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę ze swoim podwykonawcą. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę Kupiec odbywa się zawsze na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, której postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
W niektórych przypadkach odbiorcami Twoich danych osobowych będą również kancelarie adwokackie i radcowskie świadczące usługi prawne na rzecz Kupiec.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy:

1.     6 lat od dnia wymagalności roszczeń powstałych w związku z nawiązaniem kontaktu pomiędzy Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem - są to wszelkie dane dotyczące jakichkolwiek interakcji zachodzących pomiędzy Tobą a Kupiec;

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązań podatkowych powstałych w związku z właściwymi przepisami - są to dane wymagane przez przepisy prawa podatkowego.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, Kupiec nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy lub przystąpić do jej wykonania. W niektórych sytuacjach w ogóle nie podajesz samodzielnie Kupiec danych osobowych, ponieważ zostały one nam już udostępnione - o czym pisaliśmy wyżej.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem uczestników programu ambasadorskiego

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

 1. organizacji, przeprowadzenia i realizacji założeń Programu Ambasadorskiego w ramach zaakceptowanego przez Ciebie Regulaminu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wykorzystania Twojego wizerunku na materiałach promocyjnych powstałych zgodnie z założeniami Programu Ambasadorskiego do promocji produktów i marki Kupiec - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Kupiec - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - do których zaliczają się:
  1. prowadzenie działalności analitycznej i statystycznej;
  2. obsługę, dochodzenie i obronę przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać pomiędzy Tobą a Kupiec;
  3. informowanie uczestników programu o jego przebiegu;
 4. udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do Kupiec za pośrednictwem poczty e-mail lub innych kanałów komunikacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą przewoźnicy, w szczególności kurierzy, dostawcy rozwiązań technicznych, analitycznych, statystycznych, informatycznych - w szczególności TYPEFORM SL z siedzibą w Hiszpanii.
Ujawnienie Twoich danych przez Kupiec jest możliwe w następujących przypadkach:

 1. gdy Kupiec musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z podmiotem trzecim – dotyczy to wszystkich działań, które są związane z promocją i kreowaniem wizerunku Kupiec – najczęściej występuje w przypadku korzystania z rozwiązań informatycznych lub opracowywania materiałów fotograficznych lub wideo, które są realizowane przez podmioty trzecie, niezależne od Kupiec i odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
 2. gdy Kupiec musi ujawnić Twoje dane by móc zrealizować umowę z podmiotem trzecim – dotyczy to działań, które najczęściej są związane z rozpowszechnianiem Twojego wizerunku w gotowych już materiałach promocyjnych.

Dodatkowo, Twój wizerunek może być rozpowszechniany w materiałach promocyjnych, które będą kierowane do bardzo szerokiego grona odbiorców za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, portali społecznościowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, z tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.
Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez Kupiec z narzędzi oraz rozwiązań dostarczonych przez osoby trzecie (np. Google, Instagram czy Facebook), Twoje dane osobowe (w tym także dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych oraz mediów społecznościowych w ramach programu ambasadorskiego mogą być przekazywane tzw. państw trzecich w rozumieniu RODO, tj. do USA.
USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Przekazywane dane osobowe są jednak bezpieczne - Kupiec powierza ich przetwarzanie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, a podmiot przetwarzający został certyfikowany w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy:

 1. dla danych przetwarzanych do celów statystycznych i analitycznych przez 3 lata od chwili, w której odwiedziłeś serwisy administrowane;
 2. dla danych przetwrzanych w zwiąkzu z realizacją programu ambasadorskiego przez 6 lat od zakończenia Programu Ambasadorskiego lub od chwili zakończenia współpracy w ramach tego programu, jeśl zakończy się ona wcześniej niż sam program;
 3. przez okres 5 lat końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązań podatkowych powstałych po stronie Kupiec w związku z prowadzeniem programu ambasadorskiego.

Musisz jednak mieć świadomość, że jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to Kupiec nie będzie miał możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów. Po cofnięciu przez Ciebie zgody Kupiec nie będzie rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.
Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku przez Kupiec. Cofnięcie tej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonywane przed jego cofnięciem. Nie wpłynie ono zatem na to, iż Twój wizerunek zostanie wycofany z materiałów, na których został utrwalony podczas trwania zgody – ale spowoduje, iż nie będą wytwarzane nowe materiały, na których mógłby być utrwalony Twój wizerunek.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, Kupiec nie będzie mogła udzielić odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem klientów e-sklepu Kupiec.pl

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonych celach. Obok każdego celu podano podstawę prawną przetwarzania:

 1. zapewnienia działania usługi świadczonej drogą elektroniczną - prowadzenia konta użytkownika e-sklepu - Twoje dane przetwarzane będą w celu realizacji postanowień zaakceptowanego przez Ciebie regulaminu e-sklepu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. realizacji zamówienia złożonego w e-sklepie (nawet gdy nie założysz konta użytkownika sklepu) - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie prawnie uzasadniony interes Kupiec – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników e-sklepu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. zapewniania pełnej funkcjonalności e-sklepu, jego responsywności i interoperacyjności - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. realizacja celów marketingowych polegających na promowaniu marki i produktów Kupiec w e-sklepie - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. dochodzenie i ustalanie roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z e-sklepu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje na temat szczegółowych celów przetwarzania danych gromadzonych z wykorzystaniem plików cookies znajdziesz w polityce prywatności e-sklepu.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?
Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z e-sklepu będą m.in.:

 1. przewoźnicy i operatorzy pocztowi lub kurierscy - w przypadku zakupu towarów w e-sklepie i wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów przesyłką pocztową lub kurierską;
 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych - w przypadku zawarcia przez Ciebie umowy za pośrednictwem e-sklepu i wybrania określonego sposobu płatności;
 3. dostawcy usług zaopatrujący Kupiec w rozwiązania techniczne, analityczne, statystyczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności e-sklepu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług (np. oprogramowanie, poczta elektroniczna czy hostingu);
 4. podmioty świadczące usługi prawne i doradcze na rzecz Kupiec - w przypadku obsługi roszczeń lub sporów.

Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. prokuratura czy sądy), a także reklamodawcy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy czy Twoje dane są odpowiednio chronione.
Informacje na temat przetwarzania danych gromadzonych z wykorzystaniem plików cookies znajdziesz w polityce prywatności e-sklepu.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Co do zasady Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.
Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być dane statystyczne i analityczne. W tym przypadku Kupiec przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Przekazywane dane osobowe są jednak bezpieczne - administrator powierza ich przetwarzanie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, a podmiot przetwarzający został certyfikowany w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy:

 1. przez 2 lata od dnia zrealizowania zamówienia złożonego przez Ciebie za pośrednictwem e-sklepu - dotyczy to danych związanych z realizacją umowy sprzedaży zawartą między Tobą a Kupiec;
 2. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązań podatkowych powstałych po stronie Kupiec w związku z wykonaniem umowy sprzedaży;
 3. przez 3 lata od czasu Twojej wizyty w e-sklepie - dotyczy to danych statystycznych i analitycznych;
 4. przez 3 lata od chwili rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej Twojego konta w e-sklepie.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, Kupiec nie będzie mógł świadczyć Tobie usługi drogą elektroniczną jak i realizować zamówień składanych przez Ciebie za pośrednictwem e-sklepu, jak też ustosunkować się do złożonych przez Ciebie reklamacji.
Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem subskrybentów newslettera Kupiec.pl

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?
Kupiec przetwarza Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność Kupiec. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit a RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Kupiec. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych i newslettera. Niektórzy z nich to podmioty, którym Kupiec powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO.
Kupiec przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.
Miej na względzie, że w związku z korzystaniem przez Kupiec z oprogramowania pozwalającego na wysyłkę wiadomości e-mail w ramach newslettera dostarczonego przez FreshMail sp. z o.o. (KRS 0000497051), Twoje dane mogą być przekazywane do tzw. państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w polityce prywatności FreshMail korzysta wyłącznie z usług dostawców certyfikowanych w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?
Kupiec będzie przetwarzać Twoje dane osobowe aż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgodny na wysyłkę newslettera.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od Kupiec sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody może nastąpić za pomocą specjalnego odnośnika zamieszczonego w stopce każdej wysłanej do Ciebie w ramach newslettera wiadomości e-mail lub odznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach e-sklepu (tylko jeśli posiadasz w nim konto).
Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, które było dokonywane przed jego cofnięciem.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?
Zapisanie się do newslettera wymaga dobrowolnego podania przez Ciebie danych osobowych - Twojego imienia oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji przez Kupiec zamówionej przez Ciebie usługi, tj. okresowego przesyłania informacji handlowych oraz innych treści promujących szeroko pojętą działalność oraz produkty Kupiec. Przesyłanie tych treści odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Kupiec korzysta z rozwiązań pozwalających na wysyłkę wiadomości e-mail w ramach newslettera dostarczonych przez FreshMail sp. z o.o. (KRS 0000497051). Oprogramowanie dostarczone przez FreshMail pozwala na automatyczne przetwarzanie Twoich danych, w tym także na ich profilowanie. Kupiec jednak nie będzie profilował Twoich danych.

PRAWO DO SKARGI
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny realizowany względem osób wnoszących reklamacje dotyczące produktów wytwarzanych przez kupiec

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do których zaliczamy w szczególności:

1. rozpatrywanie reklamacji związanych z umową - przez czas trwania postępowania reklamacyjnego; 2. kontrolowanie poziomu jakości naszych produktów - przez czas 1 roku od zakończenia postępowania reklamacyjnego;

3. zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z rozpatrywaną reklamacją - przez 6 lat od chwili zakończenia jej rozpatrywania, zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług poczty elektronicznej, audytorom i kontrolerom jakości. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Jeśli istnieje taki wymóg, to powierzamy im przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO w drodze umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i nie musisz tego robić. Bez podania przez Ciebie danych osobowych rozpatrzenie reklamacji i przekazanie Tobie jej wyniku może być jednak niemożliwe.

Obowiązek informacyjny realizowany względem osób, które otrzymały nagrodę ufundowaną przez Kupiec

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od organizatora konkursu, który przekazał dane osoby otrzymującej nagrodę ufundowaną przez Kupca. Do posiadanych przez nas kategorii danych osobowych należy zaliczyć:

1. imię i nazwisko;

2. adres e-mail;

3. adres zamieszkania;

4. numer rachunku bankowego.

Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane i jakie to są konkretnie kategorie tych danych - wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

1. realizacją działań marketingowych – tylko jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych, do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. wręczenie nagród lub upominków - przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowości.

3. związanych z wykorzystywaniem Twojego wizerunku w publikacjach niestanowiących materiałów prasowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów - pamiętaj, że jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy filmów (w tym reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to nie będziemy mieli możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów. Po cofnięciu przez Ciebie zgody na wykorzystywanie wizerunku nie będziemy już rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych lub reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym usługi prawne na rzecz administratora.

Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Materiały promocyjne powstałe w związku z wykorzystaniem Twojego wizerunku czy Twoim uczestnictwem w konkursie lub innym podobnym wydarzeniu, będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe) będzie mógł trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Państw niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony Twoim danym.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne w celu wydania Tobie nagrody ufundowanej przez Kupiec w konkursie – bez ich podania nie będziemy mogli przekazać Tobie nagrody lub upominku. Masz prawo odmówić podania Twoich danych, lecz wtedy możemy nie mieć możliwości wydania Tobie nagrody.

Obowiązek informacyjny realizowany względem uczestników konkursów

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

1. związanych z wykorzystywaniem Twojego wizerunku - do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na Twoich danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - pamiętaj, że jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy filmów (w tym reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to nie będziemy mieli możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów. Po cofnięciu przez Ciebie zgody nie będziemy już rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

2. realizacja działań marketingowych – tylko jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych, do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. wręczenie nagród lub upominków - przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowości.

4. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – zaliczamy do nich w szczególności: a. organizacja konkursu – przez 6 lat licząc od dnia, w którym zgłosiłeś swój udział w konkursie lub podobnym wydarzeniu tego rodzaju; b. przeprowadzenie konkursu – przez 6 lat licząc od ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu lub podobnego wydarzenia tego rodzaju.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych lub reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym usługi prawne na rzecz administratora.

Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Materiały promocyjne powstałe w związku z wykorzystaniem Twojego wizerunku czy Twoim uczestnictwem w konkursie lub innym podobnym wydarzeniu, będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe) będzie mógł trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Państw niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony Twoim danym.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Jeśli decydujesz się wziąć udział w konkursie lub podobnym wydarzeniu tego rodzaju to bez podania Twoich danych osobowych nie uda Ci się wziąć w nim udziału, a w wypadku otrzymania nagrody lub upominku - bez podania danych osobowych nie będziemy mogli przekazać Tobie tej nagrody lub upominku. Masz prawo odmówić podania Twoich danych, lecz udział w konkursie może okazać się niemożliwy. Taka sytuacja może również wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, takimi jak choćby dyskwalifikacja z udziału w konkursie.

Szybka & Darmowa dostawa

Zamówienia powyżej 99 zł

Gwarancja 100% satysfakcji

14 dni zwrotu pieniędzy

Realizacja zamówienia

po zaksięgowaniu wpłaty 24h

Bezpieczna płatność

chronione płatności online

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.